Środa 16 stycznia 2019               Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszOBSŁUGA BANKOWA WRAZ Z KREDYTEM W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Międzyrzecz, 2011-02-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH-DAG-382-05/EN/11. Nazwa zadania: Obsługa bankowa wraz z kredytem w rachunku bieżącym

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego           Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Adres zamawiającego            ul. Poznańska 109
Kod Miejscowość                    66-300 Międzyrzecz
Telefon:                                 95 7428700
Faks:                                      95 7428701
adres strony internetowej     www.obrzyce.eu
adres poczty elektronicznej   enowak@obrzyce.eu
Godziny urzędowania:           od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-14:35

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.obrzyce.eu
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Dział Admin.-Gospod. i Zam. Publ., pok. nr 11 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 20,- zł. oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1.Przedmiotem zamówienia jest  usługa prowadzenia  rachunku bieżącego  Zamawiającego z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym w złotych polskich w wysokości do limitu 800.000,00 zł ( słownie: osiemsettysięcyzł. 0/100 ).
2.Okres prowadzenia rachunku bieżącego od dnia podpisania umowy przez 3 lata, tj. 36 miesięcy, z tym że umowa o kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy na następne okresy kredytowe, po zbadaniu zdolności kredytowej zamawiającego.
3.W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego polegająca w szczególności na:
a) otwarciu i prowadzeniu  rachunku bankowego
b) wykonywaniu operacji gotówkowych
c) udostępnieniu usług bankowości elektronicznej poprzez Internet  z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca dostarczy nieodpłatnie  1 komplet w/w zabezpieczeń (Home banking - instalacja       i abonament dla 1 stanowiska)
d) obsłudze systemów bankowości elektronicznej:- czas reakcji po zgłoszeniu problemu: call-center max 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego; -  czas usunięcia usterki max do godziny 12;00 następnego dnia roboczego; 
e) w przypadku niemożliwości wykonania  dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku, oplata za przelew na rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równa  będzie opłacie w wersji elektronicznej.
f) brak opłaty za podłączenie do systemu bankowości elektronicznej, instalację oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej, reinstalację nowej wersji systemu                i szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tego oprogramowania,
g) realizowaniu rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,
h) uznaniu i obciążeniu rachunków bankowych w dniu operacji,
i) możliwości elektronicznego sposobu  odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych z każdego systemu, w ustalonym i zatwierdzonym formacie, w tym udostępnienie możliwości drukowania  u  Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej, wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym - bez opłat,
j) identyfikacji wpłat masowych
k) automatycznym zakładaniu lokat jednodniowych dla środków na rachunku podstawowym: overnight
l)          wydawaniu na wniosek Zamawiającego książeczek czeków gotówkowych
m) umożliwieniu obsługi przelewów zbiorczych ( możliwość importu danych z pliku ),
n) przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi systemu dla użytkowników,
o) dostarczeniu każdemu użytkownikowi szczegółowej dokumentacji użytkowej  umożliwiającej korzystanie z usług w ramach elektronicznego systemu obsługi bankowej przez osoby wskazane przez Zamawiającego,
p) dokonywanie przelewów wewnątrzbankowych bez ponoszenia kosztów                      przez Zamawiającego,
r) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
s) nie pobieranie opłat i prowizji bankowych od niewykorzystywanej kwoty kredytu
4. System elektronicznej bankowości winien zapewnić co najmniej:
- dokonywanie operacji przelewów,
- wgląd w stan i historię  operacji przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym,
- drukowanie wyciągów,
5. Bank zobowiąże się do objęcia systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego             w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. System ma obejmować instalację urządzeń             i oprogramowanie, przeszkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń (konserwacja naprawa). Zamawiający wymaga, aby bank oprócz dostarczania odpowiedniego oprogramowania i jego uruchomienia zapewnił również wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych,          a zwłaszcza dla podpisujących przelewy.
6.Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczone na lokatach "overnight"  oparte będzie    na stawce WIBID  O/N pomnożony przez współczynnik  ? 0,80
7.Prowizja wyniesie max do 1% wartości udzielonego kredytu pobierana  raz na rok.
8.Od  kwoty wykorzystanego kredytu Bank  będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym,          wg zmiennej stopy procentowej , ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych ( WIBOR 1 M)  powiększoną o stałą marżę Banku - marża banku max.        do 2%. Odsetki od kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach rozpoczynających się        w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego, a kończących się w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego. Ustalenie stawki WIBOR dla depozytów miesięcznych będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie, w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reuter'a, z 20 dnia każdego okresu odsetkowego. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od 22 dnia okresu odsetkowego. Jeżeli 22 dzień okresu odsetkowego nie jest dniem roboczym, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od dnia roboczego bezpośrednio następującego     po tym dniu.
9. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie:
sądowy zastaw rejestrowy na wierzytelności z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:  Umowa Nr 0404/0002 oraz kolejne umowy           z LOW NFZ na świadczenie usług opieki zdrowotnej obowiązujące w czasie trwania umowy       z Wykonawcą
10. Zamawiający upoważnia Bank do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat             i prowizji za wykonanie czynności bankowych  w wysokości opisanej w umowie sporządzonej zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Nie dopuszcza się stosowania wyższych opłat i prowizji bankowych za wykonanie obsługi bankowej niż podane      w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie zawartej umowy.
11. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN).
12. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć wskaźnik WIBOR i WIBID z dnia 16 lutego 2011 r.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
66113000-5 usługi udzielenia kredytu
66110000-4 usługi bankowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665    z późn. zm.) lub innego dokumentu na podstawie, którego prowadzona jest działalność               w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa bankowego
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi               do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się                  za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu               o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Lp.  Nazwa kryterium  Waga
 1  CENA  100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2011-03-01 do godz. 09:00
w siedzibie zamawiającego
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój nr 1 w budynku administracji (Sekretariat Szpitala)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-03-01, o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji
                    
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 59013-2011. Data zamieszczenia 2011-02-21


____________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 9 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.